ziyarate Warsa-roman english

Bismillah hir Rahman nir Raheem


 
As-salaamo alaika yaa waaritha Aadam-a-sifwatillah
 
As-salaamo alaika yaa waaritha Noohin nabiyillah
 
As-salaamo alaika yaa waaritha Ibrahim-a-khaleelillah
 
As-salaamo alaika yaa waaritha Moosa kaleemillah
 
As-salaamo alaika yaa waaritha Iss-a-roohillah
 
As-salaamo alaika yaa waaritha Mohammadin Habeebillah
 
As-salaamo alaika yaa waaritha Ameeril Mo'meneen-a-waleeyillah
 
As-salaamo alaika yabna Mohammad-e-nil Mustafa
 
As-salaamo alaika yabna Ali-ye-nil Murtuza
 
As-salaamo alaika yabna Faat-e-mat-uz Zahra
 
As-salaamo alaika yabna Khatija-tul-Qubra
 
As-salaamo alaika yaa tharal-laahe wabna tharehi wal witral mautoor
 
Ash-hado annaka qad akamtas swalaata wa aataitaz zakaata wa amarta bil maaruf wa nahaita anil munkar
 
Wa ata' tal-laaha wa Rasoolahoo hatta atakal yaqeen
 
Fa-la'nal-laaho ummatan qatalatka
 
Fa-la'nal-laaho ummatan zala mat ka
Wa la'nal-laaho ummatan same'at be zha-leka fara-zeyat beh
Yaa maulaaya yaa Abaa Abdillah
 
Ash-hado annaka kunta nooran fil ashlaabish shaam-e khate
 
wal ar-haamil motah'harate
 
lam tonaj-jiskal jaaheliyato be-anjaa sehaa
wa-lam tulbis ka min mud-laheem-maate theya behaa
 
Wa ash hado an-naka min duaaaaaa-e-mid-deen wa ar-kaanil mo'meneen
 
Wa ash hado an-nakal Imaamul bar-rut-taqi-yur-razi-yul-zaki-yul haadi-yul Mahdiyo
 
Wa ash-hado an-nal a'im-mate min wuldeka kalematut taqwa
 
wa a'laamul hoda
 
wal urwatul wusqaa
 
wal-hujjato alaa ahlid-duniyaa
 
wa ush hedul-laaha
 
wa malaaaaa-e-katahoo
 
wa ambeyaaaaaa-a-hoo
 
wa rosolahoo
 
Anni bekum mo'menun
 
wa be-eya-bekum mukenoon be sharaaye deeni
 
wa khawateem-e amali
 
wa qalbi le-qalbekum silmun
 
wa amri le amrekum
 
mut-tabe-un salwaatullahe alaikum
wa-alaa ar-waah-e-kum
 
wa alaa aj-saa-dekum
 
wa alaa aj-saa-mekum
 
wa alaa sha-he-dekum
 
wa alaa ghaa-e-bekum
 
wa alaa zaah-e-rekum
 
wa alaa baa-te-nekum.